Jesteś tutaj:   Start Sprawy załatwiane w US Pomoc publiczna Pomoc publiczna
 
 
Pomoc publiczna PDF Drukuj Email

W związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, od dnia akcesji bezpośrednio obowiązuje prawo wspólnotowe.
Do najważniejszych źródeł prawa wspólnotowego w zakresie pomocy publicznej należą, między innymi:

 1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE C 115/46-199),
 2. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE nr L 379, str. 5 z 28.12. 2006 r.)
 3. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. WE nr L 337, str. 35 z 21.12.2007 r.),
 4.  rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. WE nr L 193, str. 6 z 25.07.2007 r.),
 5. rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych – Dz. Urz. WE nr L 214, str. 3 z 09.08.2008 r.) zastępujące rozporządzenia Komisji nr 68/2001 i 70/2001,
 6. rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE nr L 83 z 27.03.1999 r.),
 7. rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE nr L 142 z 14.05.1998 r.). 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnotowym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Powyższe oznacza, iż wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione będą następujące warunki:

 • udzielane jest ono przez Państwo lub ze środków państwowych,
 • przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową miedzy Państwami Członkowskimi.

W prawie polskim zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania pomocy publicznej określone zostały w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). W ustawie tej określono warunki i zasady udzielania pomocy ze środków publicznych, nałożono określone obowiązki na poszczególne podmioty uczestniczące w procesie udzielania pomocy oraz określono konsekwencje związane z otrzymaniem pomocy. Ustawa ta nie jest jednak podstawą prawną udzielania pomocy publicznej. Akt taki stanowi, między innymi, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Na jej podstawie podmiot prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z pomocy państwa w zakresie spłaty zobowiązań podatkowych.  Zgodnie z art. 67a § 1 w związku z art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej - organ podatkowy, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może udzielać ulg w postaci:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty lub
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub
 • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, które
 1. nie stanowią pomocy publicznej;
 2. stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. stanowią pomoc publiczną:
 • udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
 • udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
 • udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
 • udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
 • będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
 • na szkolenia,
 • na zatrudnienia,
 • na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
 • na restrukturyzację,
 • na ochronę środowiska,
 • na prace badawczo-rozwojowe,
 • regionalną,
 • udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

Ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, zgodnie z treścią art. 67 b § 2- 4,

 • w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. a, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach,
 • w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. b - e, lit. j oraz lit. k mogą być udzielane jako pomoc indywidualna  zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielona w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach,
 • w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. f – i, lit. l oraz lit. m mogą być udzielone po spełnieniu szczegółowych warunków, określonych w drodze rozporządzeń przez Radę Ministrów.

Poza ustawą Ordynacja podatkowa, zakres udzielania przez organy podatkowe ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy publicznej regulują akty prawne, które:

 • określają szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach  wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 lit. f - i oraz lit. l,
 • definiują inne niż określone w art. 67b § 1 pkt 3 lit. a - l przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a oraz szczegółowe warunki udzielania tych ulg dla określonych przez Radę Ministrów przeznaczeń wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego.

Do aktów w/w należą:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia (Dz. U. Nr 179, poz. 1388);  na podstawie którego pomoc taką  organy podatkowe mogą udzielać do dnia 30.06.2014 r.

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 59, poz. 488);  na podstawie którego pomoc taką  organy podatkowe mogą udzielać w okresie 29.04.2009 r. – 30.06.2014  r.
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października  2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 183, poz. 1426);  na podstawie którego pomoc taką  organy podatkowe mogą udzielać do dnia 30.06.2014 r.

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację  (Dz. U. Nr 179, poz. 1266)  oraz  rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację (Dz. U. Nr 223, poz. 1467), na podstawie którego pomoc na restrukturyzację mogła być udzielona do dnia 9 października 2009 r.,

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1202) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1468), na podstawie którego pomoc na restrukturyzację mogła być udzielona do dnia 9 października 2009 r.,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakład pracy chronionej (Dz. U. Nr 76, poz. 496) - obowiązujące do 31 grudnia 2007r., którego uregulowania znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną (Dz. U Nr 116, poz 734) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną (Dz. U Nr 183, poz. 1425). 

Należy wskazać, iż ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą być również udzielane jako:

pomoc indywidualna – to jest każda pomoc, która nie jest przyznawana na podstawie programu pomocowego (aktu normatywnego), jak również pomoc, która jest przyznawana na podstawie programu pomocowego i podlega notyfikacji, tj. obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej w myśl art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE, po uprzednim uzyskaniu przez przedsiębiorcę opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

 

pomoc indywidualna na restrukturyzację - to pomoc przewidziana w planie restrukturyzacyjnym określającym działania mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności konkurowania na rynku, w szczególności sposób finansowania tych działań, w tym również przez udzielenie pomocy publicznej,

 

pomoc w ramach wyłączeń grupowych – zwolniona z obowiązku notyfikacji, a w przypadku jej udzielenia należy wyłącznie poinformować Prezesa UOKiK, że rozpoczęto udzielanie takiej pomocy.

 

pomoc na podstawie programów pomocowych - udzielana na podstawie aktu normatywnego, określającego warunki udzielenia pomocy indywidualnej bez konieczności notyfikacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:

1). wnioskodawcy:

 • imię i nazwisko albo nazwę,
 • adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
 • identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • formę prawną,
 • wielkość,
 • klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489)
 • datę utworzenia.

2). sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

3). obowiązku zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy,

4). prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,

5). pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,

6). pomocy otrzymanej na ratowanie lub restrukturyzację w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, w przypadku ubiegania się o pomoc tego rodzaju zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję Europejską w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, s.2, z późn. zm.).

Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do w/w rozporządzenia.

 

Informacje na temat przepisów prawa regulujących kwestie udzielania pomocy publicznej można posiłkowo odnaleźć na stronie internetowej poszczególnych ministerstw oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/.

 

Ponadto dostęp do dzienników urzędowych Unii Europejskiej w języku polskim odnaleźć można na stronie http://eur-lex.europa.eu/pl.index.htm.

 

Wytworzył Wytworzył
Podmiot udostępniający: Urząd Skarbowy w Olecku
Informację wytworzył: Jolanta Stankowska
Informację wprowadził: Grażyna Sagun
Data publikacji: 02.07.2010
Data otatniej zmiany: 02.07.2010

Historia zmian Historia zmian
LPDataZdarzenieAutor
12010-07-02zmianaKatarzyna Głąb