Jesteś tutaj:   Start Sprawy załatwiane w US Pomoc publiczna Pomoc de minimis - jednorazowa amortyzacja
 
Pomoc de minimis - jednorazowa amortyzacja PDF Drukuj Email

Od 1 stycznia 2007 r. z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, będącej pomocą de minimis, mogą skorzystać na podstawie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22k ust. 7-13) i o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16k ust 7-13) podatnicy rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy.

Jednorazowa amortyzacja obejmuje środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. Stosowana jest w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Nowy sposób amortyzacji można stosować zarówno do nowych, jak i do używanych środków trwałych. Łączna kwota odpisów dokonanych tą metodą nie powinna przekroczyć równowartości kwoty 100 tys. euro w danym roku podatkowym (do limitu nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nieprzekraczających 3.500 zł). W przypadku spółki nie mającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa powyżej, dotyczy spółki.

Małym podatnikiem (zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w roku 2008 lub 2009 rozpoczęli prowadzenie działalności, mogą zgodnie z zasadami określonymi w art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonywać odpisów amortyzacyjnych, do kwoty limitu także w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności (obowiązuje od 22.05.2009 r.).

Podatnicy podatku dochodowego od osób  prawnych, którzy w roku 2008 lub 2009 rozpoczęli prowadzenie działalności, mogą zgodnie z zasadami określonymi w art. 16k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywać odpisów amortyzacyjnych, do kwoty limitu także w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, których pierwszy rok podatkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r. oraz którzy rozpoczęli działalność w 2008 r., a których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończy się po dniu 31 grudnia 2008 r., do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego (obowiązuje od 22.05.2009 r.).

Prawa do skorzystania z amortyzacji jednorazowej nie mają :

I.  zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

firmy rozpoczynające działalność, które zostały utworzone:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
 • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej  łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

II.  zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia , prowadził działalność gospodarczą:

 • samodzielnie lub
 •  jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej, lub
 • działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis, a łączna wysokość tej pomocy – w okresie trzech lat budżetowych -nie może co do zasady przekroczyć kwoty 200 tys. euro. Pomoc de minimis sumuje się bez względu na jej źródło, formę oraz przeznaczenie. Zatem skorzystanie z jednorazowej amortyzacji może ograniczyć możliwość skorzystania przez podatnika z innej pomocy w formule pomocy de minimis.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o  z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z  2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis (...) Jednakże wydanie takiego zaświadczenia przez organ podatkowy możliwe jest jedynie po uzyskaniu przez urząd skarbowy informacji o skorzystaniu przez przedsiębiorcę z tego typu pomocy i po stwierdzeniu, iż spełnia ona opisane powyżej wymogi dotyczące pomocy de minimis.

Występując o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis podatnik przedstawia organowi następujące dokumenty:

 • ewidencję środków trwałych,
 • dokument zakupu środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
 • oświadczenie o terminie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • księgi podatkowe, dokumentujące wpis amortyzacji w koszty działalności,
 • oświadczenie jaką metodą i z jaką częstotliwością (miesięcznie, kwartalnie, raz w roku) byłby amortyzowany środek trwały, gdyby nie zastosowano jednorazowego odpisu,
 • informację o otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis w okresie bieżącego roku budżetowego i dwóch poprzednich lat budżetowych,
 • informację o dotychczasowej kwocie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych w danym roku podatkowym lub o nieskorzystaniu w danym roku podatkowym z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Wytworzył Wytworzył
Podmiot udostępniający: Urząd Skarbowy w Olsztynie
Informację wytworzył: Jolanta Stankowska
Informację wprowadził: Marcin Wierzbowski
Data publikacji: 02.07.2010
Data otatniej zmiany: 12.07.2010

Historia zmian Historia zmian
LPDataZdarzenieAutor
12010-07-02zmianaKatarzyna Głąb