Jesteś tutaj:   Start Podatek dochodowy od osób fizycznych-PIT Zwolnienia od podatku Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od 1.01. 2010 r.
 
Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od 1.01. 2010 r. PDF Drukuj Email

Nowe brzmienie otrzymał art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, a także z tytułu odbywania służby zastępczej. Zmiana ta jest rezultatem nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Kolejne zmiany wprowadzone w przepisach art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane są z powołaniem do życia na mocy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych agencji wykonawczych. Jest to państwowa osoba prawna powołana w celu realizacji zadań państwowych w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi.

Od 01.01.2012 r. agencjami wykonawczymi będą Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Rezerw Materiałowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rynku Rolnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W konsekwencji powyższego  nowe brzmienie otrzymał art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zwalnia się z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody:

otrzymane przez podatnika, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze.

W związku z tą zmianą ze zwolnienia, korzystać będą również dochody podatników, którzy realizują zadania na podstawie umów, których stroną jest agencja wykonawcza. Należy przy tym pamiętać, że chcąc skorzystać ze zwolnienia, podatnik musi spełniać również warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt. 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mianowicie bezpośrednio realizować cele programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Utworzenie agencji wykonawczych skutkowało wprowadzeniem kolejnych zwolnień w przepisach art. 21 ust.1 , a mianowicie:

  • w pkt 47c, na mocy którego obok kwot otrzymanych od agencji rządowych wolne od podatku będą również kwoty otrzymane od agencji wykonawczych, jeśli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa;
  • w pkt 47d, zgodnie z którym również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, m.in. od agencji wykonawczych, będą korzystały ze zwolnienia podatkowego;
  • w pkt 114, na podstawie którego zwolniona będzie wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków, agencji wykonawczych w ramach rządowych programów.

Ponadto w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiły się nowe zwolnienia podatkowe. Do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano:

  • pkt 136 obejmujący zwolnieniem płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;
  • oraz pkt 137 zwalniający od podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w w/w art. 21 ust. 1 pkt 136 i pkt 137 nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z uchwaleniem ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, dostosowano brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zmienionej nazwy ustawy.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pracownicze koszty uzyskania przychodu w 2010 roku pozostają bez zmian.

Ponadto, z dniem 22.08.2009r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku świadczeń pracowniczych otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zapomóg wypłacanych z funduszy związków zawodowych.

 

W związku ze zmianą wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 125, poz. 1037) wolne od podatku dochodowego są zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.

Zmiany zostały również wprowadzone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczą zwolnienia od podatku wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa  w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Zwolnieniem nie zostały objęte bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Uregulowania te mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od  1 stycznia 2009 r.


Wytworzył Wytworzył
Podmiot udostępniający: Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy
Informację wytworzył: Agnieszka Tarasewicz
Informację wprowadził: Marzena Siembida
Data publikacji: 15.01.2010
Data otatniej zmiany: 15.01.2010

Historia zmian Historia zmian
LPDataZdarzenieAutor
12010-01-15zmianaMaciej Cyraniak